A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Chủ nghĩa xã hội


Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội.

The meaning of peace is the absence of opposition to socialism.

Karl Marx        146 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và giải phóng loài người.

Hồ Chí Minh        138 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng cộng sản. Người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ có thể thắng được cả thế giới. Người lao động tại mọi quốc gia, hãy đoàn kết!

Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries, unite!

Karl Marx        126 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nền dân chủ là con đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội.

Democracy is the road to socialism.

Karl Marx        95 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Học thuyết của Chủ nghĩa cộng sản có thể tóm tắt trong một câu: Loại bỏ tất cả sở hữu tư nhân.

The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.

Karl Marx        70 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lịch sử là quan tòa - đao phủ của nó, người vô sản.

History is the judge — its executioner, the proletarian.

Karl Marx        62 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong xã hội tư sản, tư bản có tính độc lập và cá tính, còn cá nhân người lao động lại mất tính độc lập và cá tính.

In bourgeois society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality.

Karl Marx        53 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hình thức thấp nhập thành hình thức cao hơn, chủng loài này thành chủng loài khác, rau quả thành vương quốc động vật; trong lịch sử nhân loại một thời đại này chuyển vào thời đại khác... Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn nối sau Chủ nghĩa tự do, giữ mọi giá trị của Chủ nghĩa tự do như là kẻ thừa kế của Chủ nghĩa tự do.

Lower forms merge into higher forms, one species with another, the vegetable into the animal kingdom; in human history one epoch slides into another...Socialism, the stage which follows Liberalism, retains everything of value in Liberalism by virtue of its being the hereditary heir of Liberalism.

Ramsay MacDonald        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.