Hán học danh ngôn

Trang 1 trên 512345»

Phát ngôn mà không coi trọng người nghe, biết đâu chừng có kẻ gièm pha vu cáo, nên nhẫn nại suy nghĩ trước,
Nhân vì việc mà tranh giành với nhau, biết đâu chừng mình đây là người không phải, nên bình tâm ngầm nghĩ ngợi .

輕聽發言,安知非人之譖訴,當忍耐三思;
因事相爭,安知非我之不是,須平心暗想。

Khinh thính phát ngôn, an tri phi nhân chi sàm tố, đương nhẫn nại tam tư,
Nhân sự tương tranh, an tri phi ngã chi bất thị, tu bình tâm ám tưởng.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Gần gũi trẻ xấu, lâu ngày tất lụy đến mình,
Chịu khuất bậc lão thành, lúc cấp có thể nương tựa.

狎昵惡少,久必受其累;
屈誌老成,急則可相依。

Áp nặc ác thiểu, cửu tất thụ kỳ lụy;
Khuất chí lão thành, cấp tắc khả tương y.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Gàn dở, bất chính rồi tự cho mình phải, hối hận và lầm lẫn tất nhiều,
Bại hoại, biếng nhác mà tự cam chịu, sản nghiệp gia đình khó thành.

乖僻自是,悔誤必多;
頹惰自甘,家道難成。

Quai tịch tự thị, hối ngộ tất đa,
Đồi nọa tự cam, gia đạo nan thành.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Chớ cậy thế lực mà ép bức người cô quả,
Chớ ham ăn uống mà giết hại sinh cầm.

毋恃勢力而凌逼孤寡,
勿貪口腹而恣殺生禽。

Vô thị thế lực nhi lăng bức cô quả,
Vật tham khẩu phúc nhi tứ sát sinh cầm.

Chu Tử Gia Huấn

 1 người thích      Thích

~*~

Trong nhà chớ nên tranh kiện, kiện tất kết cục chẳng lành,
Ra đời chớ có nói nhiều, nhiều nói ắt sẽ sơ thất.

居家戒爭訟,訟則終凶;
處世戒多言,言多必失。

Cư gia giới tranh tụng, tụng tắc chung hung,
Xứ thế giới đa ngôn, ngôn đa tất thất.

Chu Tử Gia Huấn

 3 người thích      Thích

~*~

Thấy kẻ giầu sang mà ra dáng siểm nịnh, xấu hổ chi bằng,
Gặp người bần cùng mà vỡ thói kiêu căng, hèn mạt quá lắm.

見富貴而生讒容者,最可恥;
遇貧窮而作驕態者,賤莫甚。

Kiến phú quý nhi sinh siểm dung giả, tối khả sỉ,
Ngộ bần cùng nhi tác kiêu thái giả, tiện mạc thậm.

Chu Tử Gia Huấn

 3 người thích      Thích

~*~

Gả con chọn rể hiền, chớ nặng đòi sính lễ,
Cưới dâu cần gái nết, chớ tính kế hậu liêm.

嫁女擇佳婿,毋索重聘;
娶媳求淑女,毋計厚奩。

Giá nữ trạch giai tế, vô sách trọng sính,
Thú tức cầu thục nữ, vô kế hậu liêm.

Chu Tử Gia Huấn

 3 người thích      Thích

~*~

Nghe lời vợ nói, trái tình cốt nhục, sao phải trượng phu,
Trọng tiền của riêng, coi khinh cha mẹ, chẳng nên người con.

聽婦言,乖骨肉,豈是丈夫;
重資財,薄父母,不成人子。

Thính thê ngôn, quai cốt nhục, khởi thị trượng phu,
Trọng tư tài, bạc phụ mẫu, bất thành nhân tử.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Anh em, chú cháu nên nhiều chia ít bù,
Già trẻ, nội ngoại nên lễ phép, tôn kính.

兄弟叔侄,須多分潤寡;
長幼內外,宜法屬辭嚴。

Huynh đệ thúc điệt, tu đa phân nhuận quả,
Trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp thuộc từ nghiêm.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Bốc lột làm nên cửa nhà, không lý nào hưởng được lâu,
Trái ngược luân thường đạo lý, nay mai sẽ thấy tiêu vong.

刻薄成家,理無久享;
倫常乖舛,立見消亡。

Khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng,
Luân thường quai suyến, lập kiến tiêu vong.

Chu Tử Gia Huấn

 2 người thích      Thích

~*~

Với kẻ buôn gánh bán bưng, chớ chiếm phần tiện lợi,
Thấy người nghèo khổ thân gần, nên rộng lòng giúp đỡ.

與肩挑貿易,勿佔便宜;
見貧苦親鄰,須多溫恤。

Dữ kiên khiêu mậu dịch, vật chiếm tiện nghi,
Kiến bần khổ thân lân, tu đa ôn tuất.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Giữ mình chất phát, chuyên cần; dạy con phải theo nghĩa phép,
Chớ tham lam của ngoại ý, chớ uống rượu quá say sưa.

居身務期質樸,教子要有義方;
勿貪意外之財,勿飲過量之酒。

Cư thân vụ kỳ chất phác, giáo tử yếu hữu nghĩa phương,
Vật tham ý ngoại chi tài, vật ẩm quá lượng chi tửu.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Tổ tông dù xa, thờ cúng không thể không thành tâm;
Con cháu dù ngu, kinh sách không thể không tìm độc.

祖宗雖遠,祭祀不可不誠;
子孫雖愚,經書不可不讀。

Tổ tông tuy viễn, tế tự bất khả bất thành;
Tử tôn tuy ngu, kinh thư bất khả bất độc.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Con cá no muốn làm khác hẳn loài cá, bỏ nước nhảy lên bờ thì phải chết; con hổ muốn làm khác hẳn loài hổ, bỏ núi ra đồng bằng thì phải bắt.

Quan Doãn Tử

 0 người thích      Thích

~*~

Tài giai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn xó nhà.

Triệu Ôn

 1 người thích      Thích

~*~

Đồ dùng đơn sơ mà sạch sẽ, chậu sành hơn vàng ngọc.
Ăn uống giản dị mà tinh túy, rau vườn hơn món lạ.

器具質而潔,瓦缶勝金玉。
飲食約而精,園蔬勝珍饈。

Khí cụ chất nhi khiết, ngõa phẫu thắng kim ngọc.
Ẩm thực ước nhi tinh, viên sơ thắng trân tu.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Trù bị lúc còn chưa mưa, chớ đợi khát mới đào giếng.
Tự dâng biếu phải kiệm ước, thết đãi khách chớ liên miên.

宜未雨而綢繆,毋臨渴而掘井。
自奉必須儉約,宴客切勿留連。

Nghi vị vũ nhi trù mậu, vô lâm khát nhi quật tỉnh.
Tự phụng tất tu kiệm ước, yến khách thiết vật lưu liên.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Một bát cháo, một hạt cơm, nên nghĩ kiếm được không dễ.
Nửa tấm vải, nửa sợi vải, phải nhớ làm ra rất khó.

一粥一飯,當思來處不易;
半絲半縷,恆念物力維艱。

Nhất chúc nhất phạn, đương tư lai xứ bất dị.
Bán ty bán lũ, hằng niệm vật lực duy nan.

Chu Tử Gia Huấn

 3 người thích      Thích

~*~

Mờ sáng dậy ngay, rảy nước quét sân, để trong ngoài gọn sạch.
Đêm đến đi ngủ , đóng rào khóa cửa, tất phải tự kiểm tra.

黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔。
既昏便息,關鎖門戶,必親自檢點。

Lê minh tức khởi, sái tảo đình trừ, yếu nội ngoại chỉnh khiết.
Ký hôn tiện tức, quan tỏa môn hộ, tất thân tự kiểm điểm.

Chu Tử Gia Huấn

 2 người thích      Thích

~*~

Đã nuôi cọp, phải cho ăn thịt no, không thì bị nó sửa mất.

Lã Bố Truyện

 3 người thích      Thích

~*~

Đến như ào ạt gió mưa, khi đi sạch bóng như xua bụi trần.

來如風雨,去似微塵。
Lai như phong vũ, khứ tự vi trần.

Tăng Quảng Hiền Văn

 0 người thích      Thích

~*~

Chốn huyên náo dễ kiếm tiền, nơi tĩnh mịch giữ được yên.

鬧里有錢,靜處安身。
Náo lý hữu tiền, tĩnh xứ an thân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Cứ xem bữa tiệc rượu mời, chén nào trước cũng chuốc người giàu sang.

不信但看筵中酒,杯杯先勸有錢人。
Bất tín đãn khán diên trung tửu, bôi bôi tiên khuyến hữu tiền nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Ai vắng không nói chuyện người, thì trước người khác không ngồi nói ai.

誰人背後無人說,哪個人前不說人。
Thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, ná cá nhân tiền bất thuyết nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Đi đường thì cứ nhường đường
Be bờ làm ruộng cũng nhường bên kia
Nơi trang trọng phải xuống xe
Những nơi miếu mạo xuống hè nhanh chân
Ra vào ngồi đứng càng thuần
Nếu không hợp lễ phải cẩn sửa ngay
Nói năng ăn uống cả ngày
Nếu không đúng lễ chữa ngay đừng nề

行者讓路,耕者讓畔
過闕則下,過廟則趨
出入起居,非禮不整
言語飮食,非禮不肅

Hành giả nhượng lộ, canh giả nhượng bạn
Quá khuyết tắc hạ, quá miếu tắc xu
Xuất nhập khởi cư, phi lễ bất chỉnh
Ngôn ngữ ẩm thực, phi lễ bất túc

Minh Đạo Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Làm vua đức kính phải dày
Bề tôi phải giữ lễ ngay trung thành
Yêu con cha dưỡng đức lành
Để con hiếu thảo phúc dành mai sau
Anh chị hòa mục làm đầu
Các em cung thuận bảo nhau hiền hòa
Làm chồng uy đức tỏ ra
Để cho vợ kính vợ hòa vợ theo
Giữ chữ tín mới kết giao
Bậc trên bậc dưới biết yêu biết nhường
Xóm làng cư xử làm gương
Láng giềng sau trước nhịn nhường là hơn

為君止敬,為臣止忠
為父止慈,為子止孝
為兄止愛,為弟止龔
為夫止和,為婦止順
朋友止信,長幼止謙
鄉党止和,鄰旁止讓

Vi quân chỉ kính, vi thần chỉ trung
Vi phụ chỉ từ, vi tử chỉ hiếu
Vi huynh chỉ ái, vi đệ chỉ cung
Vi phu chỉ hòa, vi phụ chỉ thuận
Bằng hữu chỉ tín, trường ấu chỉ khiêm
Hương đảng chỉ hòa, lân bàng chỉ nhượng

Minh Đạo Gia Huấn

 2 người thích      Thích

~*~

Ngũ luân năm thứ ở đời
Cương thường là gốc xin người nhớ ghi
Cương thường chẳng coi ra gì
Thì như cầm thú lấy chi làm người
Kiến ong còn có chúa tôi
Huống người tai mắt trên đời vậy ư
Ba cương cùng với chín trù Xưa nay không đổi mặc dù vần xoay

人有五倫,綱常為首
不知綱常,何異禽獸
蜂蟻有主,況如人乎
三綱九疇,古今不易

Nhân hữu ngũ luân, cương thường vi thủ
Bất tri cương thường, hà dị cầm thú
Phong nghĩ hữu chủ, huống như nhân hồ
Tam cương cửu trù, cổ kim bất dịch

Minh Đạo Gia Huấn

 1 người thích      Thích

~*~

Mượn sách của ai, phải nên giữ gìn, thấy rách nát, phải sửa chữa ngay. Đó cũng là một trong trăm nết tốt của sĩ phu.

Nhan Thị Gia Huấn

 1 người thích      Thích

~*~

Việc đời vì khó mà bỏ, mười việc độ một việc; vì lười mà bỏ, mười việc đến chín việc.

Nhan Thị Gia Huấn

 1 người thích      Thích

~*~

Của chứa nghìn vạn, không bằng nghề mọn trong tay.

Nhan Thị Gia Huấn

 1 người thích      Thích

~*~

Thời gian đáng tiếc nuối, như nước trôi đi mất.

光陰可惜, 譬諸逝水。
Quang âm khả tích, thí chư thệ thuỷ.

Nhan Thị Gia Huấn

 4 người thích      Thích

~*~

Tài cao mà không học, vẫn chưa là hoàn toàn.

Thuyết Uyển

 2 người thích      Thích

~*~

Đợi rỗi mới học, thì lúc rỗi cũng không có thể học được.

Hoài Nam Tử

 1 người thích      Thích

~*~

Không biết thì hỏi, không hay thì học.

Phồn Lộ

 2 người thích      Thích

~*~

Lấp nước không lấp tự nguồn, tất nước lại chảy; chặt cây không chặt từ gốc, tất cây lại nảy mầm.

Sử Tô

 2 người thích      Thích

~*~

Việc gì mà công chúng đang giận, thì chớ phạm đến; việc gì mà riêng mình ham muốn, thì khó làm nên.

Tử Sản

 1 người thích      Thích

~*~

Nghèo không là xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu; hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét; già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở; chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai.

Lã Khôn

 1 người thích      Thích

~*~

Những việc nghĩa, nên làm, sức đủ làm, bụng muốn làm; vì bè bạn, vợ con gàn trở, mà thôi không làm, thế là người vô chí.

Lã Khôn

 0 người thích      Thích

~*~

Người “trí” hay lo, người “nghĩa” hay làm, người “nhân” hay trì thủ.

Cốc Lương

 2 người thích      Thích

~*~

Thiện thì thiện theo, ác thì ác theo, cũng như bóng theo hình, vang theo tiếng

Đổng Trọng Thư

 1 người thích      Thích

~*~

Đất nước có nhiều người tài, đất nước càng hưng thịnh.

Mặc Tự

 2 người thích      Thích

~*~

Rất sang không phải đợi phải có chức tước, rất giàu không đợi phải có tiền tài.

Hoài Nam Tử

 1 người thích      Thích

~*~

Thiên hạ đều vì lợi mà xô đẩy nhau đi, thiên hạ đều vì lợi mà đua chen nhau lại.

Lục Thao Dật Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Nghèo là cảnh thường của học trò; chết là sự hết của đời người.

Gia Ngữ

 1 người thích      Thích

~*~

Thơ có thể gây hứng thú làm điều tốt, lễ giúp ta lập thân, âm nhạc giúp ta tu dưỡng, hoàn thành nhân cách.

兴於诗,立於礼,成於乐。
Hưng ư thi, lập ư lễ, thành ư nhạc.

Khổng Tử

 5 người thích      Thích

~*~

Ngày thường chẳng thắp hương, lúc nguy cấp mới ôm chân phật.

Cổ Ngạn

 3 người thích      Thích

~*~

Người xưa thận trọng lời nói, sợ sẽ xấu hổ nếu nói mà làm không được.

古者言之不出,耻躬之不逮也。Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã.

Khổng Tử

 1 người thích      Thích

~*~

Phú quí là cạm của trời, bần tiện là trường học của trời, hoạn nạn là roi vọt của trời.

Tạ Mai Trang

 1 người thích      Thích

~*~

Xưa nay những bậc anh hùng, chỉ vì không chịu thiệt, mà hại bao nhiêu công việc lớn.

Lâm Thoái Trai

 3 người thích      Thích

~*~

Cung kính mà không biết lễ thì khó nhọc, cẩn thận mà không biết lễ thì nhút nhát, dũng cảm mà không biết lễ thì loạn động, ngay thẳng mà không biết lễ thì gắt gao, mất lòng người.

恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。
Cung nhi vô lễ tắc lao, thận nhi vô lễ tắc tỉ, dũng nhi vô lễ tắc loạn, trực nhi vô lễ tắc giảo.

Khổng Tử

 6 người thích      Thích

~*~

Quân tử luôn luôn thẳng thắn ung dung vô tư, tiểu nhân lúc nào cũng u sầu lo lắng.

君子坦荡荡,小人长戚戚。Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích.

Khổng Tử

 1 người thích      Thích

~*~

Lặng yên nhớ điều đã học, kiên trì học tập không biết chán, dạy bảo người khác không biết mệt mỏi, ta đã làm được việc nào trong ba việc ấy?

默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有於我哉?Mặc nhi thức chi, học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện, hà hữu ư ngã tai?

Khổng Tử

 1 người thích      Thích

~*~

Gặp người hiền mà không thể cất nhắc lên được hay cất nhắc được mà không kính cẩn là khinh mạn; gặp người không thiện mà không thể đuổi đi được hay đuổi đi mà không đuổi xa là lầm lỗi. Lễ Ký

见贤而不能举, 举而不能先,命也。 见不善而不能退,退而不能远, 过也。
Kiến hiền nhi bất năng cử, cử nhi bất năng tiên, mệnh dã. Kiến bất thiện nhi bất năng thối, thối nhi bất năng viễn, quá dã.

Lễ Ký

 2 người thích      Thích

~*~

Gươm tuy tốt, có mài mới sắc; tài tuy tốt, có học mới cao.

Tập Ngữ

 1 người thích      Thích

~*~

Người ta biết nhiều cũng là làm giàu.

Gia Ngữ

 3 người thích      Thích

~*~

Kẻ sĩ cần nhất phải khí độ cho to, và kiến thức cho rộng.

Bùi Hành Kiệm

 6 người thích      Thích

~*~

Khí tượng như chim phượng hoàng liệng trên mây xanh, thì những lợi hại cỏn con, không động được tâm nữa.

Trình Di

 3 người thích      Thích

~*~

Kẻ đại gian giống như người trung, kẻ đại nịnh giống người tín.

Lã Hối

 7 người thích      Thích

~*~

Người nghĩa không dối mình, người liêm không lấy bậy.

Thuyết Uyển

 4 người thích      Thích

~*~

Thân ở trong muôn loài, tâm ở trên muôn loài.

Bạch Sa

 2 người thích      Thích

~*~

Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng, mới làm được hạng người trên loài người.

Lục Tài Tử

 2 người thích      Thích

~*~

Tâm sự người trượng phu, nên sáng như trời xanh, rõ như ban ngày, để cho ai ai cũng được trông thấy.

Tiết Huyên

 2 người thích      Thích

~*~

Thà làm người tốt mà giá quý đệ nhất phẩm, còn hơn làm người xấu mà quan to đệ nhất phẩm.

Hải Thụy

 2 người thích      Thích

~*~

Thiên hạ chưa lo đến, mình lo trước thiên hạ; thiên hạ đã vui rồi, mình vui sau cả thiên hạ.

Phạm Trọng Yêm

 3 người thích      Thích

~*~

Người như chim ở chung rừng, khi tai nạn tới đều vùng tự bay.

人生似鳥同林宿,大限來時各自飛。
Nhân sinh tự điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi.

Tăng Quảng Hiền Văn

 3 người thích      Thích

~*~

Tình người mực nước thấp cao, việc thế mây trôi cuốn vào trải ra.

人情似水分高下,世事如雲任卷舒。
Nhân tình tự thủy phân cao hạ, thế sự như vân nhậm quyển thư.

Tăng Quảng Hiền Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Tình người tựa giấy tờ tờ mỏng, việc thế như cờ ván ván thay.

人情似紙張張薄,世事如棋局局新。
Nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kỳ cục cục tân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Sẵn chè rượu lắm bạn bè, đến khi gặp nạn chẳng hề thấy ai.

有茶有酒多兄弟,急難何曾見一人。
Hữu trà hữu tửu đa huynh đệ, cấp nạn hà tằng kiến nhất nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 5 người thích      Thích

~*~

Hổ lạ còn hay gần gũi được, người quen chưa hẳn đã là thân.

虎生猶可近,人熟不堪親。
Hổ sinh do khả cận, nhân thục bất kham thân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 4 người thích      Thích

~*~

Có tiền hễ nói người tin, không tiền nói chẳng ai tin câu nào.

有錢道真語,無錢語不真。
Hữu tiền đạo chân ngữ, vô tiền ngữ bất chân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 3 người thích      Thích

~*~

Nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm

貧居鬧市無人問,富在深山有遠親。
Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 4 người thích      Thích

~*~

Khách vào chủ chả ngó ngàng, e là kẻ đó thuộc hàng ngây ngô.

客來主不顧,應恐是痴人。
Khách lai chủ bất cố, ưng khủng thị si nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 7 người thích      Thích

~*~

Không giả chỉ có vàng ròng, những kẻ nịnh hót đừng mong thật thà.

黃金無假,阿魏無真。
Hoàng kim vô giả, a ngụy vô chân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Ở nhà khách khứa chẳng mời, ra ngoài mới biết ít người mời ta.

在家不會迎賓客,出外方知少主人。
Tại gia bất hội nghinh tân khách, xuất ngoại phương tri thiểu chủ nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 0 người thích      Thích

~*~

Má hồng người đẹp đừng già sớm, du tử hào hoa chớ có nghèo

紅粉佳人休使老,風流浪子莫教貧。
Hồng phấn giai nhân hưu sử lão, phong lưu lãng tử mạc giáo bần.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Gặp nhau chẳng cất chén mời, hoa đào trước động cười người về không.

相逢不飲空歸去,洞口桃花也笑人。
Tương phùng bất ẩm không quy khứ, động khẩu đào hoa dã tiếu nhơn.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Chẳng trong cũng nước ao nhà, chẳng thân cũng khách quê ta đó mà.

美不美,鄉中水,親不親,故鄉人。
Mỹ bất mỹ, hương trung thủy, thân bất thân, cố hương nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 0 người thích      Thích

~*~

Chính người thân lại chẳng thân, chẳng người thân lại là thân mới kỳ.

是親不是親,非親卻是親。
Thị thân bất thị thân, phi thân khước thị thân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Người rộng lượng hẳn không si ngốc, kẻ si ngốc không thể rộng lòng.

饒人不是痴漢,痴漢不會饒人。
Nhiêu nhân bất thị si hán, si hán bất hội nhiêu nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Ngựa không sức chạy do gầy yếu, người chẳng phong lưu chỉ vì nghèo.

馬行無力皆因瘦,人不風流只為貧。
Mã hành vô lực giai nhân sấu, nhân bất phong lưu chỉ vi bần.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Mở sách thánh đọc mấy lời,
Hễ người có chí thì trời đãi sau.
Học thì rộng hỏi thì sâu,
Càng sáng trí tuệ càng mau nên người.
Hỏi người dưới không hổ ngươi,
Thì nghĩa càng tỏ thì lời càng tinh.
Đi học chớ đi một mình,
E khi hạn hẹp không tinh bằng người.

開卷有益,志者竟成
博學廣聞,其智益明
不恥下問,義理益精
獨學無友,孤陋寡聞

Khai quyển hữu ích, Chí giả cánh thành
Bác học quảng văn, Kì trí ích minh
Bất sỉ hạ vấn, Nghĩa lí ích tinh
Độc học vô hữu, Cô lậu quả văn

Minh Đạo Gia Huấn

 3 người thích      Thích

~*~

Mới gặp nhau tốt dễ dàng, ở lâu chưa hẳn sẵn sàng vì nhau.

相见易得好,久住难为人。
Tương kiến dị đắc hảo, cửu trụ nan vi nhân.

Tăng Quảng Hiền Văn

 5 người thích      Thích

~*~

Mỗi người một dạ khác nhau, không tiền cũng cố mà cầu mua kim.

一人一般心,无钱堪买针。
Nhất nhân nhất ban tâm, vô tiền khan mãi châm.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Cách xử sự của người quân tử không nhất định phải như vầy mới được, không nhất định như kia là không được, cứ hợp nghĩa thì làm.

君子之於天下也,无适也,无莫也,义之与比。
Quân tử chi ư thiên hạ dã, vô đích dã, vô mạc dã, nghĩa chi dự bỉ.

Khổng Tử

 2 người thích      Thích

~*~

Quân tử lấy ngôn ngữ mà giáo hóa người, và lấy hành động của mình làm gương để ngăn cấm người. Vì vậy ngôn ngữ phải suy nghĩ kỹ trước sau, hành động phải xét kỹ những chỗ sai sót, như vậy ắt dân sẽ cẩn trọng ở ngôn ngữ và nghiêm túc ở hành động.

君子道人以言而禁人以行,故言必虑其所终,而行必稽其所敝,则民谨于言而慎于行。
Quân tử đạo nhân dĩ ngôn nhi cấm nhân dĩ hành, cố ngôn tất lự kì sở chung, nhi hành tất kê kì sở tệ, tắc dân cẩn vu ngôn nhi thận vu hành.

Khổng Tử

 2 người thích      Thích

~*~

Thành ý nghĩa là không tự lừa dối mình: giống như ghét mùi hôi, thích sắc đẹp, hoàn toàn từ lòng chân thật mà ra; như vậy mới gọi là thỏa mãn tâm ý mình. Bởi thế, người quân tử phải thận trọng khi chỉ có một mình!

所謂誠其意者, 毋自欺也, 如惡惡臭, 如好好色, 此之謂自謙, 故君子必慎其獨也!
Sở vị thành kì ý giả, vô tự khi dã, như ố ác xú, như hảo hảo sắc, thử chi vị tự khiêm, cố quân tử tất thận kì độc dã!

Lễ Ký

 1 người thích      Thích

~*~

Sinh tài có đạo lớn: Sinh ra nhiều lắm, ăn tiêu ít; làm ra mau chóng, tiêu dụng từ từ, ắt của cải dồi dào sung túc.

生財有大道。生之者眾, 食之者寡, 為之者疾, 用之者舒, 則財恆足矣。
Sinh tài hữu đại đạo. Sinh chi giả chúng, thực chi giả quả, vi chi giả tật, dụng chi giả thư, tắc tài hằng túc hĩ.

Lễ Ký

 2 người thích      Thích

~*~

Đức là cái gốc, của là cái ngọn. Để cái gốc ra ngoài (coi thường cái đức) để cái ngọn vào trong (coi trọng của cải) thì sẽ phải tranh dân đoạt lợi.

德者本也, 財者末也, 外本內末, 爭民施奪。是故財聚則民散, 財散則民聚。
Đức giả bổn dã, tài giả mạt dã, ngoại bổn nội mạt, tranh dân thi đoạt. Thị cố tài tụ tắc dân tán, tài tán tắc dân tụ.

Lễ Ký

 2 người thích      Thích

~*~

Kẻ sĩ nhà cửa êm đềm,
Từ nhà đến nước là điềm hưng bang.
Những người thi đậu làm quan,
Là người có học đã bàn Thi Thư.
Nghèo mà có chí cần cù,
Tương lai gây dựng dự trù cũng nên.
Giàu mà quyết chí học bền,
Vinh danh rạng rỡ tuổi tên trên đời.

士修於家,自鄉而國
科目朝爵,有讀書人
貧而勤學,可以立身
富而勤學,益榮其名

Sĩ tu ư gia, Tự hương nhi quốc
Khoa mục triều tước, Hữu độc thư nhân
Bần nhi cần học, Khả dĩ lập thân
Phú nhi cần học, Ích vinh kì danh

Minh Đạo Gia Huấn

 1 người thích      Thích

~*~

Làm người mà học chẳng bền,
Thì như đêm tối lần tìm lối đi.
Như điếc nghe chẳng hiểu gì,
Mắt trông thấy chữ mà như người mù.
Bé mà chăm chỉ cần cù,
Lớn khôn được việc thỏa bù công lênh.
Ngay tâm tu sửa thân mình,
An bang trị quốc gia đình ấm êm.

凡人不學, 冥如夜行
聽書如聳,望字如盲
幼而勤學,長則施行
正心修身,齊家治國

Phàm nhân bất học, Minh như dạ hành
Thính thư như tủng, Vọng tự như manh
Ấu nhi cần học, Trưởng tắc thi hành
Chánh tâm tu thân, Tề gia trị quốc

Minh Đạo Gia Huấn

 1 người thích      Thích

~*~

Ai cũng muốn sống lâu, mà không biết cách dưỡng sinh. Ai cũng biết ăn uống quá độ thì ốm đau, mà không biết giữ miệng. Ai cũng biết tình dục quá độ thì khô héo mà không biết phòng thân.

Bão Phác Tử

 3 người thích      Thích

~*~

Người ta khổ vì không biết cái lỗi của mình.

Dương Thái Tôn

 1 người thích      Thích

~*~

Nói chuyện chớ châm chọc để người ta buốt; nói đùa chớ cạnh khóe để người ta đau.

Lục Lũng Kỳ

 2 người thích      Thích

~*~

Một chữ “thành” đủ dùng để tiêu muôn dối, một chữ “kính” đủ dùng để địch nghìn tà.

Tào Nguyệt Xuyên

 2 người thích      Thích

~*~

Hai người khi đã thật lòng, có tiền nên sắm vàng ròng chả sao.

两人一般心,有钱堪买金。
Lưỡng nhân nhất ban tâm, hữu tiền kham mãi kim.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Đường xa biết sức ngựa tài, việc lâu mới thấy lòng người dở hay.

路遥知马力,事久见人心。
Lộ dao tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm.

Tăng Quảng Hiền Văn

 4 người thích      Thích

~*~

Cũng một chữ “tình” đem dùng cho quốc gia, xã hội, thì hay vô cùng, đem dùng ở chốn nguyệt hoa, thì có khi thiệt mạng.

Hiệp Tà Kính

 2 người thích      Thích

~*~

Phú quí mà kiêu ngạo, cố nhiên là không phải; học thức mà kiêu ngạo, cái hại cũng khá to.

Trình Hiệu

 1 người thích      Thích

~*~

Không lấy bậy, tay thơm; không chơi bậy, thân thơm; không nói bậy, miệng thơm; không nghĩ bậy, tâm thơm.

Thang Nhược Sĩ

 2 người thích      Thích

~*~

Giữ việc đạo nghĩa, làm việc trung tín, trọng việc danh tiết.

Ấu Dương Tu

 4 người thích      Thích

~*~

Trang 1 trên 512345»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.