A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự thật


Trang 1 trên 3123»

Danh ngôn mới

Nếu bạn đang tìm kiếm sự thật, rượu sâm panh còn tốt hơn là máy phát hiện nói dối.

Graham Greene

 0 người thích      Thích

Chỉ sai lầm mới cần sự hỗ trợ của chính quyền. Sự thật có thể tự nó đứng.

Thomas Jefferson

 1 người thích      Thích

Tôi mạnh dạn theo đuổi tri thức, không bao giờ sợ hãi theo đuổi sự thật và lý trí tới bất cứ cái đích nào chúng dẫn đường.

Thomas Jefferson

 0 người thích      Thích

Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.

Love truth, but pardon error.

Voltaireloading568 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất.

Falsehood has an infinity of combinations, but truth has only one mode of being.

Jean Jacques Rousseauloading474 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta không lúc nào thành thực hơn khi nhận mình là kẻ dối trá.

A man is never more truthful than when he acknowledges himself a liar.

Mark Twainloading437 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Henri Frederic Amiel - Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.

Henri Frederic Amielloading344 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

Nếu tất cả đàn ông đều nói thật, nước mắt phụ nữ sẽ tạo ra một cơn đại hồng thủy nữa.

If all men told the truth, the tears of the women would create another flood.

Khuyết danhloading265 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người.

Truth is the property of no individual but is the treasure of all men.

Ralph Waldo Emersonloading262 người thíchthích danh ngôn Thích

Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn.

Half a truth is often a great lie.

Benjamin Franklinloading245 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật.

The more real you get, the more unreal everything else is.

John Lennonloading229 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tưoi đẹp bao trùm lên mọi vật.

Truth, like light, blinds. Falsehood, on the contrary, is a beautiful twilight that enhances every object.

Albert Camusloading229 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh mất.

Nimium altercando veritas amittitur.

Publilius Syrusloading181 người thíchthích danh ngôn Thích

 

Đôi khi lời nói dối của những người ta yêu thương làm giảm bớt cho ta phiền muộn hơn là những lời nói thật.

Sometimes we are less unhappy in being deceived by those we love, than in being undeceived by them.

Lord Byronloading176 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ngạc nhiên gì là sự thật lại lạ lùng hơn hư cấu. Hư cấu phải có tính hợp lý.

It's no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense.

Mark Twainloading173 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất nguy hiểm khi đúng về những vấn đề mà chính quyền hiện tại cho là sai.

It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong.

Voltaireloading165 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.

Truth is beautiful, without doubt; but so are lies.

Ralph Waldo Emersonloading162 người thíchthích danh ngôn Thích

Sai lầm không trở thành chân lý vì lý lẽ của vô khối sự tuyên truyền, chân lý cũng không trở thành sai lầm vì không ai thấy nó.

An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.

Mahatma Gandhiloading160 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm.

Facts and truth really don't have much to do with each other.

William Faulknerloading149 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý là hành động của sự thật hơn là đạo đức. Sự thật cho chúng ta biết điều gì do người khác, và công lý thực hiện sự thích đáng đó. Sự bất công là hành động của dối trá.

Justice is rather the activity of truth, than a virtue in itself. Truth tells us what is due to others, and justice renders that due. Injustice is acting a lie.

Horace Walpoleloading130 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.

Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.

Samuel Johnsonloading129 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật và hoa hồng đều có gai.

Truths and roses have thorns about them.

Henry David Thoreauloading123 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng.

In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last.

Horace Walpoleloading116 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng có gì đau đớn cho làn da mịn màng của tính kiêu căng tự phụ hơn là bị sự thật thô ráp chà vào.

There is nothing so agonizing to the fine skin of vanity as the application of a rough truth.

Edward Bulwer Lyttonloading106 người thíchthích danh ngôn Thích

Về sự thật và công lý, không có sự khác biệt giữa những vấn đề lớn nhỏ, vì những điều liên quan tới cách con người được đối sử đều giống như nhau.

In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning the treatment of people are all the same.

Albert Einsteinloading104 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá.

Truth never was indebted to a lie.

Edward Youngloading104 người thíchthích danh ngôn Thích

 

Khó tin rằng một người đang nói thật khi bạn biết bạn sẽ nói dối nếu bạn ở vào vị trí của anh ta.

It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.

Henry Louis Menckenloading103 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không coi trọng sự thật trong những vấn đề tiểu tiết cũng không thể tin cậy được trong việc lớn.

Anyone who doesn't take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either.

Albert Einsteinloading97 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật luôn luôn ít căng thẳng và tốn ít công sức ơn là cố bao che cho lời nói dối.

The truth requires less stress and energy than trying to covering up one's lies.

John Reyesloading88 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn ra ngoài để nói lên sự thật thì hãy để sự tao nhã lại cho thợ may.

If you are out to describe the truth, leave elegance to the tailor.

Albert Einsteinloading84 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đứng thẳng, nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người; hãy can đảm, tuyên bố nó ở mọi nơi. Người ta chỉ sống khi dám làm điều đó.

Stand upright, speak thy thoughts, declare the truth thou hast, that all may share; be bold, proclaim it everywhere. They only live who dare.

Voltaireloading84 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhìn thấy là tin tưởng, nhưng cảm nhận là sự thật.

Seeing's believing, but feeling's the truth.

Thomas Fullerloading83 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.

The truth is often a terrible weapon of aggression. It is possible to lie, and even to murder, with the truth.

Alfred Adlerloading77 người thíchthích danh ngôn Thích

Thực tế thì cứng đầu, nhưng số liệu lại dễ uốn nắn.

Facts are stubborn, but statistics are more pliable.

Mark Twainloading74 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không hấp dẫn có thể bị lời nói dối ly kỳ làm lu mờ.

An unexciting truth may be eclipsed by a thrilling lie.

Aldous Huxleyloading70 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có thể tưởng tượng ra những điều không thật, nhưng anh ta chỉ có thể hiểu được điều có thật, bởi nếu nó đã không thật, sự lĩnh hội về nó không phải là thấu hiểu.

A man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true, for if the things be false, the apprehension of them is not understanding.

Isaac Newtonloading68 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.

Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.

La Fontaineloading67 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành, và sự thật không dành được chiến thắng nào nếu thiếu nó.

Enthusiasm is the genius of sincerity and truth accomplishes no victories without it.

Edward Bulwer Lyttonloading64 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. Chỉ có các góc nhìn.

I don't think there is any truth. There are only points of view.

Allen Ginsbergloading62 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghiên cứu sai lầm không chỉ là sự phòng ngừa ở mức độ cao nhất, mà còn là sự thúc đẩy ta bước vào nghiên cứu sự thật.

The study of error is not only in the highest degree prophylactic, but it serves as a stimulating introduction to the study of truth.

Walter Lippmannloading62 người thíchthích danh ngôn Thích

 

Khi nghi ngờ hãy nói sự thật.

When in doubt tell the truth.

Mark Twainloading57 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi trí óc đều phải chọn lựa giữa sự thật và sự nghỉ ngơi. Nó không thể có cả hai.

Every mind must make its choice between truth and repose. It cannot have both.

Ralph Waldo Emersonloading55 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý.

Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable.

Hegelloading52 người thíchthích danh ngôn Thích

Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu.

For truth is always strange; stranger than fiction.

Lord Byronloading50 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn đi xa quá mức, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự thật.

Always go too far, because that's where you'll find the truth.

Albert Camusloading50 người thíchthích danh ngôn Thích

Thực sự thì tôi cho rằng không gì thực hơn hạnh phúc và không gì hạnh phúc và ngọt ngào hơn sự thật.

Indeed in general I hold that there is nothing truer than happiness, and nothing happier and sweeter than truth.

Gottfried Wilhelm Leibnizloading46 người thíchthích danh ngôn Thích

Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không.

Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't.

Mark Twainloading45 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan trọng là tôi hiểu bản thân mình: quan trọng là đi tìm sự thật đúng với tôi, tìm lý tưởng mà vì nó tôi có thể sống và chết. Đó là điều mà giờ đây quan trọng nhất đối với tôi.

The thing is to understand myself: the thing is to find a truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die. That is what I now recognize as the most important thing.

Soren Kierkegaardloading44 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là đứa con gái duy nhất của Thời gian.

Truth was the only daughter of Time.

Leonardo da Vinciloading43 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là những điều bướng bỉnh; và cho dù mong muốn, khuynh hướng, tiếng gọi lòng nhiệt huyết của chúng ta có như thế nào, chúng không thể thay đổi được sự thực và bằng chứng.

Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our passions, they cannot alter the state of the facts and evidence.

John Adamsloading42 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy can đảm nói không. Hãy can đảm đối mặt với sự thật. Hãy làm điều đúng vì như thế là đúng. Đó là những chiếc chìa khóa kỳ diệu mở cánh cửa vào cuộc đời chính trực.

Have the courage to say no. Have the courage to face the truth. Do the right thing because it is right. These are the magic keys to living your life with integrity.

W. Clement Stoneloading42 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng dũng cảm với sự thật là điều kiện đầu tiên cho nghiên cứu triết học.

The courage of the truth is the first condition of philosophic study.

Hegelloading42 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật trong triết học có nghĩa là khái niệm và hiện thực bên ngoài phù hợp với nhau.

Truth in philosophy means that concept and external reality correspond.

Hegelloading40 người thíchthích danh ngôn Thích

Một vài người nghĩ rằng có thể giấu đi sự thật với một chút bao che và tô điểm. Nhưng khi thời gian trôi đi, sự thật sẽ lộ ra, và điều giả dối sẽ phai mờ.

Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away.

Ismail Haniyehloading40 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái đẹp là nụ cười của sự thật khi nhìn vào gương mặt chính mình trong một chiếc gương hoàn hảo.

Beauty is truth's smile when she beholds her own face in a perfect mirror.

Rabindranath Tagoreloading39 người thíchthích danh ngôn Thích

Với người sống chúng ta nợ sự tôn trọng, nhưng với người chết chúng ta chỉ nợ sự thật.

To the living we owe respect, but to the dead we owe only the truth.

Voltaireloading39 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống sự thật của chính mình, và bao nhiêu lời nói dối người ta nói về bạn chẳng quan trọng. Sự thật sẽ tự chứng minh.

Live your own truth and it won't matter how many lies they tell about you. The truth will prove itself.

Tony Gaskinsloading38 người thíchthích danh ngôn Thích

Một lời nói dối có thể chạy quanh thế giới trước khi sự thật kịp đi giày.

A lie can run round the world before the truth has got its boots on.

Terry Pratchettloading36 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không thích lắm việc chết vì đạo.

I am very fond of truth, but not at all of martyrdom.

Voltaireloading36 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó.

Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.

Voltaireloading36 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó.

Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it.

Mark Twainloading36 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không có thời điểm riêng nào. Nó là ngay lúc này đây - luôn luôn như vậy.

Truth has no special time of its own. Its hour is now - always.

Albert Schweitzerloading36 người thíchthích danh ngôn Thích

Thay vì tình yêu, thay vì tiền bạc, thay vì danh vọng, hãy cho tôi sự thật.

Rather than love, than money, than fame, give me truth.

Henry David Thoreauloading35 người thíchthích danh ngôn Thích

Khắc ghi một sự thật lớn lao vào trí nhớ là đáng nể; khắc ghi nó vào đời mình là khôn ngoan.

Committing a great truth to memory is admirable; committing it to life is wisdom.

William Arthur Wardloading35 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta phải sống với sự thật mà chúng ta có thể đạt được hôm nay, và sẵn sàng để gọi nó là sai lầm vào ngày mai.

We have to live today by what truth we can get today and be ready tomorrow to call it falsehood.

William Jamesloading34 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật được khẳng định qua thời gian và kiểm nghiệm; dối trá qua gấp gáp và không chắc chắn.

Truth is confirmed by inspection and delay; falsehood by haste and uncertainty.

Tacitusloading34 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn nó xuống đất, nó sẽ lớn và ngưng tụ sức mạnh bùng nổ tới mức vào cái ngày mà nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ.

If you shut up truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.

Emile Zolaloading34 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.

Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.

Voltaireloading32 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực không phải bằng chứng vững chắc cho sự thật.

Power is not sufficient evidence of truth.

Samuel Johnsonloading32 người thíchthích danh ngôn Thích

Để tất cả mọi người đều được dạy cách nói lên sự thật, cũng cần thiết tất cả đều học lắng nghe nó.

In order that all men may be taught to speak the truth, it is necessary that all likewise should learn to hear it.

Samuel Johnsonloading31 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn sự thật trần trụi.

There are few nudities so objectionable as the naked truth.

Agnes Repplierloading30 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thể nhìn thấy bóng phản chiếu khi nước đang sôi,
Sự thật cũng như vậy, không thể thấy trong cơn giận dữ...
Vì vậy, hãy luôn bình tĩnh.

Reflection cannot be seen in boiling water,
The same way truth cannot be seen in a state of anger…
So always keep your cool.

Khuyết danhloading30 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi thứ chúng ta gọi là thật sự được tạo nên từ những điều không thể coi là thật sự.

Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real.

Niels Bohrloading29 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ khiến anh phát điên.

You shall know the truth, and the truth shall make you mad.

Aldous Huxleyloading28 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật không ngừng tồn tại vì chúng bị làm ngơ.

Facts do not cease to exist because they are ignored.

Aldous Huxleyloading27 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi những điều xa xôi, không quen thuộc và phức tạp được truyền tới đông đảo quần chúng, sự thật phải chịu bóp méo đáng kể và đôi khi là hoàn toàn. Thứ phức tạp bị biến thành đơn giản, giả thiết thành võ đoán, và tương đối thành tuyệt đối.

When distant and unfamiliar and complex things are communicated to great masses of people, the truth suffers a considerable and often a radical distortion. The complex is made over into the simple, the hypothetical into the dogmatic, and the relative into an absolute.

Walter Lippmannloading27 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trí thức bị loại bỏ và ngược đãi chính lúc sự thật phơi bày hiển nhiên, khi bị cấm nói rằng hoàng đế không mặc quần áo.

The intellectual was rejected and persecuted at the precise moment when the facts became incontrovertible, when it was forbidden to say that the emperor had no clothes.

Michel Foucaultloading27 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 3123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.