A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Động lực


Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner.

Les Brown321 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm thế nào để có, để giữ, và để tìm lại hạnh phúc thực ra đối với hầu hết người đời ở mọi thời đại là động lực bí mật của tất cả những gì họ làm, và tất cả những gì họ sẵn sàng chịu đựng.

How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.

William James113 người thíchthích danh ngôn Thích

Phần lớn những khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi của mình, bạn sẽ phát hiện ra thực chất nó chẳng phải là mối đe dọa lớn lắm. Tất cả chúng ta đều cần động lực sâu sắc, mạnh mẽ cho phép chúng ta vượt qua trở ngại để có thể sống với giấc mơ của mình.

When you face your fear, most of the time you will discover that it was not really such a big threat after all. We all need some form of deeply rooted, powerful motivation / it empowers us to overcome obstacles so we can live our dreams.

Les Brown103 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không muốn tới đích thì dù có khởi sự tốt cũng uổng công.

Ngạn ngữ Mỹ64 người thíchthích danh ngôn Thích

Mong muốn là chưa đủ. Bạn phải khao khát. Động lực phải tuyệt đối hấp dẫn để vượt qua đượt những trở ngại chắc sẽ chắn xuất hiện trên đường đi.

Wanting something is not enough. You must hunger for it. Your motivation must be absolutely compelling in order to overcome the obstacles that will invariably come your way.

Les Brown62 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người nghĩ rằng mình có mong muốn, nhưng họ không thực sự có sức mạnh, tính kỷ luật. Họ yếu đuối. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được điều mình muốn nếu bạn thực sự khao khát nó.

Many people think they want things, but they don`t really have the strength, the discipline. They are weak. I believe that you get what you want if you want it badly enough.

Sophia Loren42 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực hầu như sẽ luôn luôn đánh bại chỉ có tài năng.

Motivation will almost always beat mere talent

Khuyết danh41 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi hành động đều cần được thúc đẩy bằng động lực.

Every action needs to be prompted by a motive.

Leonardo da Vinci32 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiếu hụt cảm xúc dẫn đến thiếu hụt tiến triển và thiếu hụt động lực.

Lack of emotion causes lack of progress and lack of motivation.

Tony Robbins15 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sự gấp gáp, không có động lực - không có gì buộc bạn phải dậy sớm để theo đuổi mục tiêu, và chắc chắn không có gì hấp dẫn bạn thức khuya khi công việc chưa hoàn thành. Bạn quá thoải mái với vị trí của mình trong đời và điều này cản trở bạn tiến về phía trước.

Without urgency, there is no motivation — there is nothing forcing you to get up early in the morning to pursue your goals, and there is certainly nothing enticing you to stay up late when tasks haven’t yet been completed. You’re simply too comfortable where you are in your life at the moment and this is preventing you from moving forward.

Adam Sicinski11 người thíchthích danh ngôn Thích

Không mong muốn, không có kết quả.

바라지 않으면 결과가 오지 않는다.

Danh ngôn tiếng Hàn8 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực là thứ giúp bạn bắt đầu. Thói quen là thứ giúp bạn tiếp tục.

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

Jim Rohn7 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ đứa trẻ được quan tâm có được cảm giác về vận mệnh; nó nghĩ mình xuất hiện trong thế gian này vì điều gì đó quan trọng, và điều đó cho nó động lực và sự tự tin.

Perhaps a child who is fussed over gets a feeling of destiny; he thinks he is in the world for something important, and it gives him drive and confidence.

Benjamin Spock4 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực là điều khiến bạn bắt đầu. Thói quen là điều giữ bạn đi tiếp.

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

Jim Ryun3 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người không thể tự tìm động lực cho mình sẽ phải hài lòng với sự tầm thường, cho dù các tài năng khác của họ cao đến bao nhiêu.

People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents.

Andrew Carnegie2 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực khiến bạn lên đường và thói quen đưa bạn tới đích.

Motivation gets you going and habit gets you there.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự công nhận là mạnh nhất trong tất cả các kỹ thuật truyền động lực.

Recognition is the most powerful of all motivating techniques.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực giúp bạn đi tiếp và thói quen giúp bạn tới nơi. Hãy biến động lực thành thói quen, bạn sẽ tới nơi nhanh hơn, và còn vui vẻ trên đường.

Motivation gets you going and habit gets you there. Make motivation a habit and you will get there more quickly and have more fun on the trip.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực tốt nhất là động lực tự thân. Anh nói, 'Tôi ước giá mà có ai đến và thổi bùng tôi lên.' Nếu không có ai đến thì sao? Bạn phải có kế hoạch tốt hơn cho cuộc đời mình.

The best motivation is self-motivation. The guy says, ‘I wish someone would come by and turn me on.’ What if they don’t show up? You’ve got to have a better plan for your life.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ động lực không là không đủ. Nếu bạn có một kẻ ngu và bạn truyền động lực cho hắn, giờ bạn đã có một kẻ ngu hăng hái.

Motivation alone is not enough. If you have an idiot and you motivate him, now you have a motivated idiot.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thường bảo động lực không kéo dài. Tắm cũng thế thôi - đó là vì sao ta lại cần làm điều đó hàng ngày.

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực là xăng dầu cần thiết để cỗ máy nhân loại hoạt động.

Motivation is the fuel necessary to keep the human engine running.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thường nói là động lực không kéo dài. Chậc, tắm cũng thế - đấy là vì sao ta tắm mỗi ngày.

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing - that’s why we recommend it daily.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu một người đang đi trên con đường sai lầm, anh ta không cần động lực để tăng tốc độ. Anh ta cần sự hướng dẫn để quay đầu lại.

If someone is going down the wrong road, he doesn’t need motivation to speed him up. What he needs is education to turn him around.

Jim Rohn0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.