A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Mục tiêu


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Chúng ta càng cảm thấy sâu sắc về một lý tưởng hay mục tiêu, ý tưởng chôn sâu trong tiềm thức của ta ấy sẽ càng dẫn ta chắc chắn trên đường hoàn thành nó.

Earl Nightingale

 0 người thích      Thích

Thành công là tiến trình không ngừng biến một mục tiêu hay lý tưởng đáng giá trở thành hiện thực.

Earl Nightingale

 1 người thích      Thích

Những người có mục tiêu thành công bởi họ biết mình đang đi đâu.

Earl Nightingale

 0 người thích      Thích

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner.

Les Brown321 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về sự thành công, danh ngôn về mơ mộng, danh ngôn về tương lai, danh ngôn brian Tracy

Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Brian Tracy300 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.

The person who has the will to undergo all labor may win any goal.

Menander266 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên.

If you set goals and go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you.

Les Brown256 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hàng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy mình tới gần mục tiêu hơn.

Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer to your goal.

Elbert Hubbard193 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.

It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going.

Brian Tracy181 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung.
1. Đừng cho rằng mình sẽ có thể đảm bảo điều mọi người suy nghĩ là nhất quán; chuyện đó là bất khả thi.
2. 30% mọi người sẽ không bao giờ tin bạn. Đừng để đồng nghiệp và cấp dưới làm việc cho bạn. Thay vì thế, hãy để họ làm việc vì một mục tiêu chung.
3. Dễ dàng hơn nhiều khi thống nhất cả công ty dưới một mục tiêu chung hơn là thống nhất cả công ty xung quanh một người cụ thể.

You cannot unify everyone’s thoughts, but you can unify everyone through a common goal.
1. Don’t even trust that you are able to unify what everyone is thinking; it is impossible.
2. 30% of all people will never believe you. Do not allow your colleagues and employees to work for you. Instead, let them work for a common goal.
3. It is a lot easier to unite the company under a common goal rather than uniting the company around a particular person.

Jack Ma138 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình.

Goals allow you to control the direction of change in your favor.

Brian Tracy120 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể mong đạt được những mục tiêu mới hay vượt qua hoàn cảnh hiện tại nếu bạn không thay đổi.

You cannot expect to achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change.

Les Brown114 người thíchthích danh ngôn Thích

Tri thức trở thành tàn ác nếu mục tiêu không có đạo đức.

Knowledge becomes evil if the aim be not virtuous.

Plato101 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhìn về lâu dài, con người chỉ trúng đích những gì mình nhắm tới. Vì vậy tốt nhất anh ta nên nhắm cao.

In the long run, men hit only what they aim at. Therefore, they had better aim at something high.

Henry David Thoreau82 người thíchthích danh ngôn Thích

Phải nhắm trên hồng tâm để trúng hồng tâm.

We aim above the mark to hit the mark.

Ralph Waldo Emerson82 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu điều bạn đang làm không đưa bạn đi về phía mục tiêu của bạn, thì nó đang đưa bạn xa rời khỏi mục tiêu.

If what you are doing is not moving you towards your goals, then it's moving you away from your goals.

Brian Tracy78 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller75 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để mục tiêu của bạn là đạt được gì đó, mà là trở thành ai đó.

Do not let it be your aim to be something, but to be someone.

Victor Hugo71 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống chỉ có giá trị khi nó thứ gì đó đáng giá làm mục tiêu.

Life has a value only when it has something valuable as its object.

Hegel66 người thíchthích danh ngôn Thích

Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu.

Discipline is the bridge between goals and accomplishment.

Jim Rohn65 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi đạt được mục tiêu, hãy lập mục tiêu mới. Đó là cách bạn tiến bộ và trở thành người mạnh mẽ hơn.

As you reach your goals, set new ones. That is how you grow and become a more powerful person.

Les Brown58 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc tủn mủn thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng.

In the absence of clearly-defined goals, we become strangely loyal to performing daily trivia until ultimately we become enslaved by it.

Robert A Heinlein55 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.

Happiness is not a goal; it is a by-product.

Eleanor Roosevelt53 người thíchthích danh ngôn Thích

Vẫn hợp lý khi chúng ta giữ sự hoàn hảo trong tầm mắt để luôn luôn hướng tới nó, cho dù chúng ta biết nó không bao giờ có thể chạm đến.

It is reasonable to have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.

Samuel Johnson53 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngẫm lại mục tiêu của mình hai lần mỗi ngày để có thể tập trung vào theo đuổi nó.

Review your goals twice every day in order to be focused on achieving them.

Les Brown50 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái.

A man without a goal is like a ship without a rudder.

Thomas Carlyle50 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời.

Your goals are the road maps that guide you and show you what is possible for your life.

Les Brown43 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người đi câu cả cuộc đời mà không biết cái mình nhắm đến không phải là cá.

Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.

Henry David Thoreau42 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

Set your target and keep trying until you reach it.

Napoleon Hill42 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm cho mình là chọn một mục tiêu quan trọng với bản thân.

One of the most essential things you need to do for yourself is to choose a goal that is important to you.

Les Brown38 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu.

Pay attention to where you are going because without meaning you might get nowhere.

A. A. Milne38 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động.

Goals help you channel your energy into action.

Les Brown37 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có thể thực hiện phép màu, ai cũng có thể chạm đến mục tiêu, nếu anh ta có thể nghĩ, nếu anh ta có thể chờ đợi, nếu anh ta có thể kiên trì.

Everyone can perform magic, everyone can reach his goals, if he is able to think, if he is able to wait, if he is able to fast.

Hermann Hesse36 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta không lười biếng. Chỉ đơn giản là họ có mục tiêu thấp kém - hay nói cách khác, mục tiêu không truyền cảm hứng cho họ.

People are not lazy. They simply have impotent goals - that is, goals that do not inspire them.

Tony Robbins34 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn có khi đạt được mục tiêu cũng quan trọng như điều bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.

What you get by achieving your goals is to as important as what you become by achieving your goals.

Henry David Thoreau33 người thíchthích danh ngôn Thích

Có nhà đẹp mà làm gì chứ, nếu bạn không có một hành tinh kha khá để đặt nó lên?

What's the use of a fine house if you haven't got a tolerable planet to put it on?

Henry David Thoreau29 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải có những mục tiêu dài hạn để giúp mình không nản lòng trước những thất bại ngắn hạn.

You must have long range goals to keep you from being frustrated by short range failures.

Charles Noble29 người thíchthích danh ngôn Thích

Đầu tiên, có một lý tưởng rõ ràng, xác định và thiết thực. Thứ hai, có những tiềm lực cần thiết để đạt được mục tiêu; tri thức, tiền bạc, vật chất, và phương pháp. Thứ ba, hướng tất cả tiềm lực vào mục tiêu đó.

First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end.

Aristotle28 người thíchthích danh ngôn Thích

Cảm giác trống rỗng là một triệu chứng cho thấy bạn đang sống không sáng tạo. Hoặc bạn không có mục tiêu đủ quan trọng cho mình, hoặc bạn đang không sử dụng tài năng và nỗ lực trong cuộc đấu tranh vươn tới mục tiêu quan trọng.

Emptiness is a symptom that you are not living creatively. You either have no goal that is important enough to you, or you are not using your talents and efforts in a striving toward an important goal.

Maxwell Maltz28 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay tôi phải sống thế nào để tạo ra ngày mai mà tôi quyết tâm hướng đến?

How am I going to live today in order to create the tomorrow I'm committed to?

Tony Robbins26 người thíchthích danh ngôn Thích

Những điều tốt đẹp không đến với những người ngu ngốc chờ đợi, mà chỉ đển với những người theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng22 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tưởng tượng đặt ra hình ảnh mục tiêu mà cơ chế tự động của chúng ta hướng tới. Chúng ta hành động, hay không hành động, không phải vì ý chí như mọi người hay tưởng, mà bởi trí tưởng tượng.

For imagination sets the goal picture which our automatic mechanism works on. We act, or fail to act, not because of will, as is so commonly believed, but because of imagination.

Maxwell Maltz20 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nói rằng cuộc sống không đáng giá thực ra đang nói rằng bản thân họ không có mục tiêu cá nhân nào đáng giá...

People who say that life is not worthwhile are really saying that they themselves have no personal goals which are worthwhile...

Maxwell Maltz19 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta được tạo ra để chinh phục môi trường, giải quyết rắc rối, đạt được mục tiêu, và chúng ta không tìm được sự thỏa mãn thực sự hay hạnh phúc trong đời nếu không có trở ngại để chinh phục và mục tiêu để vươn tới.

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve.

Maxwell Maltz18 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người luôn nhận được ít hơn những gì mình đòi hỏi trong đời.

Man always gets less than he demands from life.

Jack London13 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sinh ra trên trái đất này bằng hai bàn tay không. Nhưng mục tiêu của đời người là phải làm được một cái gì đó cho cuộc đời.

우리는 빈 손으로 이 세상에 태어났다. 그러나 인생의 목표는 무(아무것도 없는 것)에서 무엇인가를 만들어 내는 것이다.

Danh ngôn tiếng Hàn11 người thíchthích danh ngôn Thích

Điểm khởi đầu cho thành công lớn trong đời bạn bắt đầu khi bạn bắt buộc bản thân chỉ nghĩ và nói về điều bạn muốn và nhất quyết không nghĩ và nói về bất kỳ điều gì bạn không muốn.

The starting point of great success in your life begins, in the simplest terms, when you discipline yourself to think and talk about only the things you want and refuse to think and talk about anything you don't want.

Brian Tracy11 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người là loài động vật tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời anh ta chỉ có ý nghĩa nếu anh ta vươn ra hướng đến những mục tiêu của mình.

Man is a goal-seeking animal. His life only has meaning if he is reaching out and striving for his goals.

Aristotle10 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả đều ở trong tâm trí. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Biết bạn muốn gì là bước đầu tiên để tiến tới nó.

Everything's in the mind. That's where it all starts. Knowing what you want is the first step toward getting it.

Mae West8 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng phải có mục tiêu hàng ngày trong cuộc sống,dù lớn hay nhỏ, để khiến mỗi ngày trở nên có ý nghĩa.

We, whoever we are, must have a daily goal in our lives, no matter how small or great, to make that day mean something.

Maxwell Maltz8 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn đặt mục tiêu là bước đầu tiên biến vô hình thành hữu hình

Đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình.

Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.

Tony Robbins8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy8 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn có được khi chạm tay vào mục tiêu không quan trọng bằng điều bạn trở thành khi chạm tay vào mục tiêu.

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

Johann Wolfgang von Goethe8 người thíchthích danh ngôn Thích

Trở ngại là thứ mà người ta thấy khi mắt nhìn chệch khỏi mục tiêu.

Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal.

E. Joseph Cossman8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể ngăn cản những con người kiên quyết đến được thành công. Nếu bạn đặt đá tảng trên đường của họ, họ sẽ dùng chúng làm viên đá lót chân để trèo lên những tầm cao mới. Người thành công có mục tiêu, có giấc mơ, và lập kế hoạch rồi theo đuổi chúng.

You cannot keep determined people from success. If you place stumbling blocks in their way, they will use them for stepping-stones and climb to new heights. People who succeed have a goal, a dream and make their plans and follow them.

Mary Kay Ash8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tập trung vào nơi bạn muốn đến, chứ không phải điều bạn sợ.

Focus on where you want to go, not on what you fear.

Tony Robbins7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu là giấc mơ có hạn cuối.

A goal is a dream with a deadline.

Napoleon Hill7 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đạt được mục tiêu là đảm bảo rằng ngay khi bạn đặt mục tiêu, bạn bắt đầu tạo ra sức đẩy. Những quy luật quan trọng nhất từng giúp tôi đạt được mục tiêu là những quy luật tôi học được từ một người rất thành công. Ông dạy tôi đầu tiên viết xuống mục tiêu, rồi không bao giờ rời khỏi việc đặt mục tiêu ấy chừng nào còn chưa có một hành động tích cực nào đó hướng về việc đạt được nó.

The most important thing you can do to achieve your goals is to make sure that as soon as you set them, you immediately begin to create momentum. The most important rules that I ever adopted to help me in achieving my goals were those I learned from a very successful man who taught me to first write down the goal, and then to never leave the site of setting a goal without first taking some form of positive action toward its attainment.

Tony Robbins7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu không phải thứ đáng giá. Thứ đáng giá là trở thành con người có thể đạt được mục tiêu đó.

It’s not about the goal. It’s about growing to become the person that can accomplish that goal.

Tony Robbins7 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có mục tiêu rõ ràng và được viết ra có thể tựu thành trong thời gian ngắn nhiều hơn nhiều người không có chúng có thể tưởng tượng ra được.

People with clear, written goals, accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine.

Brian Tracy6 người thíchthích danh ngôn Thích

Trọng tâm của các hoạt động của chúng ta là đi tìm mục tiêu.

It is in the very heart of our activity that we search for our goal.

Rabindranath Tagore5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng đầu hàng lý lẽ ngụy biện. Hãy quay lại sửa chữa sai lầm và hình thành những thói quen sẽ khiến mục tiêu của bạn có thể đạt được.

Don't succumb to excuses. Go back to the job of making the corrections and forming the habits that will make your goal possible.

Vince Lombardi5 người thíchthích danh ngôn Thích

Cam kết mục tiêu ra giấy làm tăng khả năng đạt được chúng lên một nghìn phần trăm.

Committing your goals to paper increases the likelihood of your achieving them by one thousand percent.

Brian Tracy5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời hay ý đẹp, câu nói hay, Danh ngôn về mục tiêu, danh ngôn Tony Robbins

Mục tiêu giống như nam châm. Chúng sẽ hấp dẫn những thứ khiến chúng trở thành hiện thực.

Goals are like magnets. They’ll attract the things that make them come true.

Tony Robbins5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

Bạn không thể nhắm trúng mục tiêu nếu bạn không biết nó là gì.

You can’t hit a target if you don’t know what it is.

Tony Robbins5 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu cho chúng ta phương hướng. Chúng tạo nên một lực lượng hùng mạnh ở cả mức phổ quát, ý thức và tiềm thức.

Goals give us direction. They put a powerful force into play on a universal, conscious, and subconscious level. Goals give our life direction.

Melody Beattie5 người thíchthích danh ngôn Thích

Những mục tiêu mơ hồ đem đến những kết quả mơ hồ.

Vague goals produce vague results.

Jack Canfield5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tương lai không tốt đẹp hơn nhờ hy vọng, nó tốt đẹp hơn nhờ hoạch định. Và để hoạch định cho tương lai, chúng ta cần mục tiêu.

The future does not get better by hope, it gets better by plan. And to plan for the future we need goals.

Jim Rohn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất nhiều người bướng bỉnh theo đuổi con đường mình đã chọn, chỉ có số ít theo đuổi mục tiêu.

Many are stubborn in pursuit of the path they have chosen, few in pursuit of the goal.

Friedrich Nietzsche5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn đặt mục tiêu cao tới mức kỳ cục, và bạn thất bại, bạn sẽ thất bại phía trên thành công của mọi người khác.

If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success.

James Cameron5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy quyết định điều mình muốn, viết nó xuống, thường xuyên xem lại nó, và mỗi ngày lại làm điều gì đó giúp bạn tiến gần với những mục tiêu trên.

Decide what it is you want, write it down, review it constantly, and each day do something that moves you toward those goals.

Jack Canfield4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ một ý tưởng, kế hoạch hay mục đích nào đều có thể được đặt vào tâm trí qua các suy nghĩ lặp đi lặp lại.

Any idea, plan, or purpose may be placed in the mind through repetition of thought.

Napoleon Hill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Năm mới ở trước chúng ta, giống như một chương trong cuốn sách, chờ đợi được viết. Chúng ta có thể giúp viết nó bằng cách lập ra các mục tiêu.

The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals

Melody Beattie4 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.