A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Mục tiêu


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Nếu bạn không có mục tiêu hàng ngày, bạn chỉ là người mơ mộng.

Zig Ziglar

 1 người thích     thích danh ngôn Thích

Khi không có mục tiêu được định nghĩa rõ ràng, chúng ta trung thành đến kỳ lại với những hành động tủn mủn thường ngày.

Mary Kay Ash

 1 người thích     thích danh ngôn Thích

Bạn cần lên kế hoạch để xây nhà. Để xây một cuộc đời, việc lên kế hoạch hoặc có mục tiêu lại càng quan trọng.

Zig Ziglar

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner.

Les Brown        320 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về sự thành công, danh ngôn về mơ mộng, danh ngôn về tương lai, danh ngôn brian Tracy

Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Brian Tracy        298 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.

The person who has the will to undergo all labor may win any goal.

Menander        262 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên.

If you set goals and go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you.

Les Brown        255 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hàng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy mình tới gần mục tiêu hơn.

Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer to your goal.

Elbert Hubbard        193 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.

It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going.

Brian Tracy        179 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung.
1. Đừng cho rằng mình sẽ có thể đảm bảo điều mọi người suy nghĩ là nhất quán; chuyện đó là bất khả thi.
2. 30% mọi người sẽ không bao giờ tin bạn. Đừng để đồng nghiệp và cấp dưới làm việc cho bạn. Thay vì thế, hãy để họ làm việc vì một mục tiêu chung.
3. Dễ dàng hơn nhiều khi thống nhất cả công ty dưới một mục tiêu chung hơn là thống nhất cả công ty xung quanh một người cụ thể.

You cannot unify everyone’s thoughts, but you can unify everyone through a common goal.
1. Don’t even trust that you are able to unify what everyone is thinking; it is impossible.
2. 30% of all people will never believe you. Do not allow your colleagues and employees to work for you. Instead, let them work for a common goal.
3. It is a lot easier to unite the company under a common goal rather than uniting the company around a particular person.

Jack Ma        136 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình.

Goals allow you to control the direction of change in your favor.

Brian Tracy        119 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không thể mong đạt được những mục tiêu mới hay vượt qua hoàn cảnh hiện tại nếu bạn không thay đổi.

You cannot expect to achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change.

Les Brown        113 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tri thức trở thành tàn ác nếu mục tiêu không có đạo đức.

Knowledge becomes evil if the aim be not virtuous.

Plato        97 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Nhìn về lâu dài, con người chỉ trúng đích những gì mình nhắm tới. Vì vậy tốt nhất anh ta nên nhắm cao.

In the long run, men hit only what they aim at. Therefore, they had better aim at something high.

Henry David Thoreau        82 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phải nhắm trên hồng tâm để trúng hồng tâm.

We aim above the mark to hit the mark.

Ralph Waldo Emerson        81 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu điều bạn đang làm không đưa bạn đi về phía mục tiêu của bạn, thì nó đang đưa bạn xa rời khỏi mục tiêu.

If what you are doing is not moving you towards your goals, then it's moving you away from your goals.

Brian Tracy        78 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller        75 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng để mục tiêu của bạn là đạt được gì đó, mà là trở thành ai đó.

Do not let it be your aim to be something, but to be someone.

Victor Hugo        71 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống chỉ có giá trị khi nó thứ gì đó đáng giá làm mục tiêu.

Life has a value only when it has something valuable as its object.

Hegel        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu.

Discipline is the bridge between goals and accomplishment.

Jim Rohn        59 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi đạt được mục tiêu, hãy lập mục tiêu mới. Đó là cách bạn tiến bộ và trở thành người mạnh mẽ hơn.

As you reach your goals, set new ones. That is how you grow and become a more powerful person.

Les Brown        57 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc tủn mủn thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng.

In the absence of clearly-defined goals, we become strangely loyal to performing daily trivia until ultimately we become enslaved by it.

Robert A Heinlein        55 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.

Happiness is not a goal; it is a by-product.

Eleanor Roosevelt        53 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vẫn hợp lý khi chúng ta giữ sự hoàn hảo trong tầm mắt để luôn luôn hướng tới nó, cho dù chúng ta biết nó không bao giờ có thể chạm đến.

It is reasonable to have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.

Samuel Johnson        53 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái.

A man without a goal is like a ship without a rudder.

Thomas Carlyle        50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngẫm lại mục tiêu của mình hai lần mỗi ngày để có thể tập trung vào theo đuổi nó.

Review your goals twice every day in order to be focused on achieving them.

Les Brown        49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhiều người đi câu cả cuộc đời mà không biết cái mình nhắm đến không phải là cá.

Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.

Henry David Thoreau        42 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời.

Your goals are the road maps that guide you and show you what is possible for your life.

Les Brown        42 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu.

Pay attention to where you are going because without meaning you might get nowhere.

A. A. Milne        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

Set your target and keep trying until you reach it.

Napoleon Hill        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm cho mình là chọn một mục tiêu quan trọng với bản thân.

One of the most essential things you need to do for yourself is to choose a goal that is important to you.

Les Brown        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động.

Goals help you channel your energy into action.

Les Brown        36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng có thể thực hiện phép màu, ai cũng có thể chạm đến mục tiêu, nếu anh ta có thể nghĩ, nếu anh ta có thể chờ đợi, nếu anh ta có thể kiên trì.

Everyone can perform magic, everyone can reach his goals, if he is able to think, if he is able to wait, if he is able to fast.

Hermann Hesse        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta không lười biếng. Chỉ đơn giản là họ có mục tiêu thấp kém - hay nói cách khác, mục tiêu không truyền cảm hứng cho họ.

People are not lazy. They simply have impotent goals - that is, goals that do not inspire them.

Tony Robbins        34 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều bạn có khi đạt được mục tiêu cũng quan trọng như điều bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.

What you get by achieving your goals is to as important as what you become by achieving your goals.

Henry David Thoreau        33 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có nhà đẹp mà làm gì chứ, nếu bạn không có một hành tinh kha khá để đặt nó lên?

What's the use of a fine house if you haven't got a tolerable planet to put it on?

Henry David Thoreau        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải có những mục tiêu dài hạn để giúp mình không nản lòng trước những thất bại ngắn hạn.

You must have long range goals to keep you from being frustrated by short range failures.

Charles Noble        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đầu tiên, có một lý tưởng rõ ràng, xác định và thiết thực. Thứ hai, có những tiềm lực cần thiết để đạt được mục tiêu; tri thức, tiền bạc, vật chất, và phương pháp. Thứ ba, hướng tất cả tiềm lực vào mục tiêu đó.

First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end.

Aristotle        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cảm giác trống rỗng là một triệu chứng cho thấy bạn đang sống không sáng tạo. Hoặc bạn không có mục tiêu đủ quan trọng cho mình, hoặc bạn đang không sử dụng tài năng và nỗ lực trong cuộc đấu tranh vươn tới mục tiêu quan trọng.

Emptiness is a symptom that you are not living creatively. You either have no goal that is important enough to you, or you are not using your talents and efforts in a striving toward an important goal.

Maxwell Maltz        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngày hôm nay tôi phải sống thế nào để tạo ra ngày mai mà tôi quyết tâm hướng đến?

How am I going to live today in order to create the tomorrow I'm committed to?

Tony Robbins        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những điều tốt đẹp không đến với những người ngu ngốc chờ đợi, mà chỉ đển với những người theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trí tưởng tượng đặt ra hình ảnh mục tiêu mà cơ chế tự động của chúng ta hướng tới. Chúng ta hành động, hay không hành động, không phải vì ý chí như mọi người hay tưởng, mà bởi trí tưởng tượng.

For imagination sets the goal picture which our automatic mechanism works on. We act, or fail to act, not because of will, as is so commonly believed, but because of imagination.

Maxwell Maltz        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người nói rằng cuộc sống không đáng giá thực ra đang nói rằng bản thân họ không có mục tiêu cá nhân nào đáng giá...

People who say that life is not worthwhile are really saying that they themselves have no personal goals which are worthwhile...

Maxwell Maltz        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Chúng ta được tạo ra để chinh phục môi trường, giải quyết rắc rối, đạt được mục tiêu, và chúng ta không tìm được sự thỏa mãn thực sự hay hạnh phúc trong đời nếu không có trở ngại để chinh phục và mục tiêu để vươn tới.

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve.

Maxwell Maltz        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người luôn nhận được ít hơn những gì mình đòi hỏi trong đời.

Man always gets less than he demands from life.

Jack London        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điểm khởi đầu cho thành công lớn trong đời bạn bắt đầu khi bạn bắt buộc bản thân chỉ nghĩ và nói về điều bạn muốn và nhất quyết không nghĩ và nói về bất kỳ điều gì bạn không muốn.

The starting point of great success in your life begins, in the simplest terms, when you discipline yourself to think and talk about only the things you want and refuse to think and talk about anything you don't want.

Brian Tracy        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta sinh ra trên trái đất này bằng hai bàn tay không. Nhưng mục tiêu của đời người là phải làm được một cái gì đó cho cuộc đời.

우리는 빈 손으로 이 세상에 태어났다. 그러나 인생의 목표는 무(아무것도 없는 것)에서 무엇인가를 만들어 내는 것이다.

Danh ngôn tiếng Hàn        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều bạn có được khi chạm tay vào mục tiêu không quan trọng bằng điều bạn trở thành khi chạm tay vào mục tiêu.

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

Johann Wolfgang von Goethe        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng phải có mục tiêu hàng ngày trong cuộc sống,dù lớn hay nhỏ, để khiến mỗi ngày trở nên có ý nghĩa.

We, whoever we are, must have a daily goal in our lives, no matter how small or great, to make that day mean something.

Maxwell Maltz        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người là loài động vật tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời anh ta chỉ có ý nghĩa nếu anh ta vươn ra hướng đến những mục tiêu của mình.

Man is a goal-seeking animal. His life only has meaning if he is reaching out and striving for his goals.

Aristotle        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả đều ở trong tâm trí. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Biết bạn muốn gì là bước đầu tiên để tiến tới nó.

Everything's in the mind. That's where it all starts. Knowing what you want is the first step toward getting it.

Mae West        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không thể ngăn cản những con người kiên quyết đến được thành công. Nếu bạn đặt đá tảng trên đường của họ, họ sẽ dùng chúng làm viên đá lót chân để trèo lên những tầm cao mới. Người thành công có mục tiêu, có giấc mơ, và lập kế hoạch rồi theo đuổi chúng.

You cannot keep determined people from success. If you place stumbling blocks in their way, they will use them for stepping-stones and climb to new heights. People who succeed have a goal, a dream and make their plans and follow them.

Mary Kay Ash        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu không phải thứ đáng giá. Thứ đáng giá là trở thành con người có thể đạt được mục tiêu đó.

It’s not about the goal. It’s about growing to become the person that can accomplish that goal.

Tony Robbins        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn đặt mục tiêu là bước đầu tiên biến vô hình thành hữu hình

Đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình.

Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.

Tony Robbins        7 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Mục tiêu là giấc mơ có hạn cuối.

A goal is a dream with a deadline.

Napoleon Hill        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trở ngại là thứ mà người ta thấy khi mắt nhìn chệch khỏi mục tiêu.

Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal.

E. Joseph Cossman        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy tập trung vào nơi bạn muốn đến, chứ không phải điều bạn sợ.

Focus on where you want to go, not on what you fear.

Tony Robbins        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người có mục tiêu rõ ràng và được viết ra có thể tựu thành trong thời gian ngắn nhiều hơn nhiều người không có chúng có thể tưởng tượng ra được.

People with clear, written goals, accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine.

Brian Tracy        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đạt được mục tiêu là đảm bảo rằng ngay khi bạn đặt mục tiêu, bạn bắt đầu tạo ra sức đẩy. Những quy luật quan trọng nhất từng giúp tôi đạt được mục tiêu là những quy luật tôi học được từ một người rất thành công. Ông dạy tôi đầu tiên viết xuống mục tiêu, rồi không bao giờ rời khỏi việc đặt mục tiêu ấy chừng nào còn chưa có một hành động tích cực nào đó hướng về việc đạt được nó.

The most important thing you can do to achieve your goals is to make sure that as soon as you set them, you immediately begin to create momentum. The most important rules that I ever adopted to help me in achieving my goals were those I learned from a very successful man who taught me to first write down the goal, and then to never leave the site of setting a goal without first taking some form of positive action toward its attainment.

Tony Robbins        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng đầu hàng lý lẽ ngụy biện. Hãy quay lại sửa chữa sai lầm và hình thành những thói quen sẽ khiến mục tiêu của bạn có thể đạt được.

Don't succumb to excuses. Go back to the job of making the corrections and forming the habits that will make your goal possible.

Vince Lombardi        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cam kết mục tiêu ra giấy làm tăng khả năng đạt được chúng lên một nghìn phần trăm.

Committing your goals to paper increases the likelihood of your achieving them by one thousand percent.

Brian Tracy        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trọng tâm của các hoạt động của chúng ta là đi tìm mục tiêu.

It is in the very heart of our activity that we search for our goal.

Rabindranath Tagore        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lời hay ý đẹp, câu nói hay, Danh ngôn về mục tiêu, danh ngôn Tony Robbins

Mục tiêu giống như nam châm. Chúng sẽ hấp dẫn những thứ khiến chúng trở thành hiện thực.

Goals are like magnets. They’ll attract the things that make them come true.

Tony Robbins        5 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Bạn không thể nhắm trúng mục tiêu nếu bạn không biết nó là gì.

You can’t hit a target if you don’t know what it is.

Tony Robbins        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu cho chúng ta phương hướng. Chúng tạo nên một lực lượng hùng mạnh ở cả mức phổ quát, ý thức và tiềm thức.

Goals give us direction. They put a powerful force into play on a universal, conscious, and subconscious level. Goals give our life direction.

Melody Beattie        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những mục tiêu mơ hồ đem đến những kết quả mơ hồ.

Vague goals produce vague results.

Jack Canfield        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tương lai không tốt đẹp hơn nhờ hy vọng, nó tốt đẹp hơn nhờ hoạch định. Và để hoạch định cho tương lai, chúng ta cần mục tiêu.

The future does not get better by hope, it gets better by plan. And to plan for the future we need goals.

Jim Rohn        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn có thể chăm chú vào mục đích của mình và thực sự đi theo nó, đặt những mục tiêu khiến tầm nhìn của bạn thể hiện mục đích đó, thì cuộc sống sẽ trôi dễ dàng hơn nhiều.

If you can tune into your purpose and really align with it, setting goals so that your vision is an expression of that purpose, then life flows much more easily.

Jack Canfield        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất cứ một ý tưởng, kế hoạch hay mục đích nào đều có thể được đặt vào tâm trí qua các suy nghĩ lặp đi lặp lại.

Any idea, plan, or purpose may be placed in the mind through repetition of thought.

Napoleon Hill        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Năm mới ở trước chúng ta, giống như một chương trong cuốn sách, chờ đợi được viết. Chúng ta có thể giúp viết nó bằng cách lập ra các mục tiêu.

The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals

Melody Beattie        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu là phương tiên, không phải mục đích tối thượng của cuộc đời. Chúng chỉ đơn giản là công cụ để tập trung sự chú ý và thúc đẩy ta đi về một hướng. Lý do duy nhất khiến ta dụng tâm theo đuổi mục tiêu là để khiến ta mở mang và phát triển. Chỉ đơn thuần đạt được mục tiêu sẽ không bao giờ khiến ta hạnh phúc về mặt lâu dài; con người bạn đã trở thành sau khi vượt qua trở ngại cần thiết để đạt được mục tiêu, mới là điều cho bạn cảm giác thỏa nguyện sâu sắc và dài lâu nhất.

Goals are a means to an end, not the ultimate purpose of our lives. They are simply a tool to concentrate our focus and move us in a direction. The only reason we really pursue goals is to cause ourselves to expand and grow. Achieving goals by themselves will never make us happy in the long term; it’s who you become, as you overcome the obstacles necessary to achieve your goals, that can give you the deepest and most long-lasting sense of fulfillment.

Tony Robbins        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn dạy con cái cảm thấy rằng chúng có thể đạt được bất kỳ mục tiêu hay nhiệm vụ nào chúng quyết tâm, bạn sẽ là một bậc phụ huynh thành công và bạn đã cho con cái lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

If you raise your children to feel that they can accomplish any goal or task they decide upon, you will have succeeded as a parent and you will have given your children the greatest of all blessings.

Brian Tracy        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy quyết định điều mình muốn, viết nó xuống, thường xuyên xem lại nó, và mỗi ngày lại làm điều gì đó giúp bạn tiến gần với những mục tiêu trên.

Decide what it is you want, write it down, review it constantly, and each day do something that moves you toward those goals.

Jack Canfield        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy hành động! Một bước vận động sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn một dặm ý định.

Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention.

Steve Maraboli        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy tiến bước. Đừng dừng lại, đừng nấn ná trong cuộc hành trình của mình, mà phấn đấu tiến về mục tiêu phía trước.

Press forward. Do not stop, do not linger in your journey, but strive for the mark set before you.

George Whitefield        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả mục tiêu đều có thể đạt được nếu bạn chia chúng thành đủ các phần nhỏ hơn.

Any goal can be achieved if you break it down into enough small parts.

Brian Tracy        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu của bạn càng lớn và càng rõ ràng, bạn càng phấn khích về việc đạt được nó. Bạn càng nghĩ nhiều về mục tiêu, động lực và khát khao nội tâm để đạt được nó lại càng lớn.

Goals are the fuel in the furnace of achievement. The bigger your goals and the clearer they are, the more excited you become about achieving them. The more you think about your goals, the greater becomes your inner drive and desire to accomplish them. Mục tiêu là xăng dầu trong chiếc lò thành tựu.

Brian Tracy        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thành công về tài chính và thành công cá nhân không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Bạn muốn giành được $1,000,000 hay bạn muốn đạt được mọi mục tiêu mình đã đặt ra?

Financial success and personal success do not always go hand in hand. Would you rather win $1,000,000 or accomplish every goal you ever set?

Jack Canfield        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn sẽ muốn đặt ra mục tiêu đủ lớn để trong quá trình phấn đấu đạt được nó, bạn trở thành con người đáng trở thành.

You want to set a goal that is big enough that in the process of achieving it you become someone worth becoming.

Jim Rohn        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bằng việc bỏ thời gian để ngừng bước và trân trọng con người bạn và điều bạn đã đạt được - và có lẽ học hỏi qua một vài sai lầm, vấp ngã và mất mát - bạn thực sự có thể cải thiện mọi thứ về mình. Tự nhận thức và tự trân trọng bản thân là điều cho bạn sự thấu hiểu và nhận thức bản thân để tiến lên những mục tiêu và thành tựu cao hơn.

By taking the time to stop and appreciate who you are and what you’ve achieved – and perhaps learned through a few mistakes, stumbles and losses – you actually can enhance everything about you. Self-acknowledgment and appreciation are what give you the insights and awareness to move forward toward higher goals and accomplishments.

Jack Canfield        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một trong những điều kỳ diệu được trao cho con người chúng ta là khát khao không thể dập tắt đạt được giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn, và khả năng lập mục tiêu để sống những giấc mơ đó.

One of the amazing things we have been given as humans is the unquenchable desire to have dreams of a better life, and the ability to establish goals to live out those dreams.

Jim Rohn        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trái tim con người mong manh và nhạy cảm đến mức nó luôn cần sự khuyến khích rõ ràng để ngăn cản nó sao lãng hoạt động. Trái tim con người khỏe khoắn và kiên cường đến nỗi một khi được khuyến khích, nó đập với nhịp đập đều đặn vững vàng.

The human heart is so delicate and sensitive that it always needs some tangible encouragement to prevent it from faltering in its labor. The human heart is so robust, so tough, that once encouraged it beats its rhythm with a loud unswerving insistency.

Maya Angelou        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.