A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Khoa học


Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Albert Einstein1154 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Albert Einstein564 người thíchthích danh ngôn Thích

Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.

Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.

Albert Einstein218 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!

Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!

Balzac196 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi khoa học, nghệ thuật, văn học và triết học chỉ đơn thuần là sự biểu lộ của tính cách, chúng lên tới mức có thể đạt được những thành tựu huy hoàng và chói mắt, có thể khiến cái tên của một người được truyền tụng cả ngàn năm.

When science, art, literature, and philosophy are simply the manifestation of personality they are on a level where glorious and dazzling achievements are possible, which can make a man's name live for thousands of years.

Denis Diderot172 người thíchthích danh ngôn Thích

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Society lives by faith, and develops by science.

Henri Frederic Amiel165 người thíchthích danh ngôn Thích

Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau.

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

Albert Einstein154 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi.

Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.

Elbert Hubbard146 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác.

If I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention, than to any other talent.

Isaac Newton144 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó.

We should not teach children the sciences; but give them a taste for them.

Jean Jacques Rousseau139 người thíchthích danh ngôn Thích

Những nhà toán học chúng tôi tất cả đều hơi điên rồ.

We mathematicans are all a bit crazy.

Lev Landau117 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng.

In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last.

Horace Walpole116 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó.

Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it.

Albert Einstein115 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu khoa học tức là yêu sự thật, bởi vậy tính trung thực là phẩm chất cơ bản của nhà khoa học.

Khuyết danh103 người thíchthích danh ngôn Thích

Người làm khoa học là triết gia tồi.

The man of science is a poor philosopher.

Albert Einstein101 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái.

Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom.

Will Durant95 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển, đôi lúc trong vui vầy tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá trải bao la phía trước.

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

Isaac Newton74 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngu dốt sinh ra sự quả quyết hơn là tri thức; chính những người biết ít chứ không phải những người biết nhiều mới quả quyết khẳng định vấn đề này hay vấn đề kia sẽ không bao giờ được khoa học giải đáp.

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science.

Charles Darwin68 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên.

It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature.

Niels Bohr57 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật.

Every science begins as philosophy and ends as art.

Will Durant48 người thíchthích danh ngôn Thích

Toàn bộ khoa học chỉ là sự tinh lọc những suy nghĩ thường ngày.

The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking.

Albert Einstein47 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học rỗng tuếch và đầy sai lầm nếu không sinh ra từ Thực nghiệm, người mẹ của mọi Tri thức.

All sciences are vain and full of errors that are not born of Experience, the mother of all Knowledge.

Leonardo da Vinci47 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người thuộc về khoa học phải không có mơ ước, không có tình thương - chỉ là trái tim bằng đá.

A scientific man ought to have no wishes, no affections, - a mere heart of stone.

Charles Darwin45 người thíchthích danh ngôn Thích

Kỹ sư: "Nó sẽ hoạt động như thế nào?"
Khoa học: "Tại sao nó hoạt động?"
Quản lý: "Khi nào thì nó hoạt động?"
Nghệ thuật: "Bạn muốn món rán kèm nó không?"

Engineering: "How will this work?"
Science: "Why will this work?"
Management: "When will this work?"
Liberal Arts: "Do you want fries with that?"

Khuyết danh33 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người thích tự ngẫm, và đó là hạt giống của khoa học.

Men love to wonder, and that is the seed of science.

Ralph Waldo Emerson30 người thíchthích danh ngôn Thích

Một mình, đó là bí mật của phát minh; một mình, đó là khi ý tưởng sinh ra.

Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born.

Nikola Tesla24 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng.

All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs.

Denis Diderot20 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học nào cũng đặt trên nền tảng hệ thống nguyên lý cố định và bất biến như những nguyên lý chi phối và điều hòa vạn vật. Con người không thể đặt ra nguyên lý; con người chỉ có thể phát hiện ra chúng.

Every science has for its basis a system of principles as fixed and unalterable as those by which the universe is regulated and governed. Man cannot make principles; he can only discover them.

Thomas Paine20 người thíchthích danh ngôn Thích

Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể.

In order to shake a hypothesis, it is sometimes not necessary to do anything more than push it as far as it will go.

Denis Diderot19 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà thờ cứu rỗi những kẻ tội đồ, nhưng khoa học tìm cách ngăn chặn việc tạo ra họ.

The church saves sinners, but science seeks to stop their manufacture.

Elbert Hubbard19 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu của khoa học là tạo nên cái bẫy chuột tốt hơn. Mục tiêu của tự nhiên là tạo nên con chuột tốt hơn.

The goal of science is to build better mousetraps. The goal of nature is to build better mice.

Khuyết danh16 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển.

How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some hope of making progress.

Niels Bohr16 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không nghĩ bạn có thể kể ra nhiều phát minh vĩ đại của những người đã kết hôn.

I do not think you can name many great inventions that have been made by married men.

Nikola Tesla13 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học có thể cho chúng ta sức mạnh chiến thắng tự nhiên, nhưng nó không thể cho ta sức mạnh để chiến thắng bản tính con người.

Science can give us power over nature, but it cannot give us power over human nature.

Thomas Szasz11 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có nghệ thuật và khoa học có tôn giáo; người không có chúng cần tới tôn giáo.

He who possesses art and science has religion; he who does not posses them needs religion.

Johann Wolfgang von Goethe10 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước đây, khi tôn giáo mạnh và khoa học yếu, con người nhầm lẫn phép thuật thành thuốc chữa; giờ, khi khoa học mạnh và tôn giáo yếu, con người nhầm lẫn thuốc chữa thành phép màu.

Formerly, when religion was strong and science weak, men mistook magic for medicine; now, when science is strong and religion weak, men mistake medicine for magic.

Thomas Szasz10 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta chứng minh qua khoa học, nhưng chúng ta khám phá qua trực giác.

It is through science that we prove, but through intuition that we discover.

Henri Poincare10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cây cái chết.

Art is the tree of life. Science is the tree of death.

William Blake9 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi đã tường tận và đi hết một chủ đề, tôi quay đi khỏi nó, để tiếp tục lại dấn thân vào bóng tối.

When I have clarified and exhausted a subject, then I turn away from it, in order to go into darkness again.

Carl Friedrich Gauss9 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều mà người này gọi là Chúa trời, thì người khác gọi là luật vật lý.

What one man calls God, another calls the laws of physics.

Nikola Tesla8 người thíchthích danh ngôn Thích

Các nhà khoa học ngày nay nghĩ sâu xa thay vì nghĩ rõ ràng. Người ta phải tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng, nhưng người ta có thể nghĩ sâu xa và vẫn điên rồ.

The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane.

Nikola Tesla8 người thíchthích danh ngôn Thích

Trên lá cờ của khoa học hiện đại, nên có dòng chữ viết hoa - TỔ CHỨC.

On the flag of contemporary science there should be written in capital letters the word - ORGANISATION.

Piotr Kapitsa8 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong khoa học, thiên tài chẳng khác gì nhà hàng hải dũng cảm đi tìm và khám phá những lĩnh vực chưa ai biết đến.

Khuyết danh8 người thíchthích danh ngôn Thích

Con cá sấu không thể quay đầu. Giống như khoa học, nó luôn luôn phải tiến về phía trước với hàm răng ngấu nghiến. (Khi được hỏi về tầm quan trọng của hình khắc cá sấu của Eric Gill trên tường Khu thí nghiệm khoa học hoàng gia Mond - vốn là tên mà Kapitza đặt cho Rutherford).

The crocodile cannot turn its head. Like science, it must always go forward with all-devouring jaws.

Piotr Kapitsa7 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học chẳng bao giờ giải quyết được một vấn đề mà không tạo ra thêm mười vấn đề nữa.

Science never solves a problem without creating ten more.

George Bernard Shaw7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã có các kết quả của mình từ lâu rồi: nhưng tôi còn chưa biết làm sao để đến được chúng.

I have had my results for a long time: but I do not yet know how I am to arrive at them.

Carl Friedrich Gauss7 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học được xây nên từ những sai lầm, nhưng chúng là những sai lầm hữu ích, bởi chúng dẫn ta dần dần tới chân lý.

Science, my lad, is made up of mistakes, but they are mistakes which it is useful to make, because they lead little by little to the truth.

Jules Verne6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học được xây dựng từ dữ kiện, giống như ngôi nhà được xây dựng từ đá. Nhưng một tập hợp dữ kiện không phải là khoa học, cũng như một đống đá không phải là nhà.

Science is built up of facts, as a house is with stones. But a collection of facts is no more a science than a heap of stones is a house.

Henri Poincare6 người thíchthích danh ngôn Thích

Công việc này chứa đựng nhiều việc mới mẻ và thú vị. Thật không may, mọi thứ mới mẻ đều không thú vị, và mọi thứ thú vị lại không mới mẻ.

This work contains many things which are new and interesting. Unfortunately, everything that is new is not interesting, and everything which is interesting, is not new.

Lev Landau6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì nó hữu dụng; ông ta nghiên cứu nó vì ông ta yêu thích nó, và ông ta yêu thích nó vì nó thật đẹp.

The scientist does not study nature because it is useful; he studies it because he delights in it, and he delights in it because it is beautiful.

Henri Poincare6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà toán học không nghiên cứu sự vật, mà là mối quan hệ giữa các sự vật.

Mathematicians do not study objects, but relations between objects.

Henri Poincare6 người thíchthích danh ngôn Thích

Phương pháp quan trọng hơn khám phá, bởi phương pháp đúng sẽ dẫn tới những khám phá mới và thậm chí còn quan trọng hơn.

A method is more important than a discovery, since the right method will lead to new and even more important discoveries.

Lev Landau6 người thíchthích danh ngôn Thích

Toán học là nghệ thuật đặt cùng tên cho những thứ khác nhau.

Mathematics is the art of giving the same name to different things.

Henri Poincare5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học là một thứ thuốc giải độc lớn nhất đối với sự ám độc của lòng nhiệt thành và mê tín.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà khoa học phải tìm kiếm chân lý, phải quý trọng chân lý hơn những ước mơ hay những mối quan hệ của riêng của mình.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Cần suốt đời học, học nữa, học mãi học ở cuộc sống, ở khoa học, cần suy nghĩ và phân tích; chớ yên tâm với cái đã đạt được, hãy mạnh dạn tiến lên và phải nhớ rằng, khoa học và cuộc sống lúc nào cũng đi lên và ta không được tụt lại phía sau.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hứng thú của tôi về hóa học bắt đầu khi tôi đọc những cuốn sách nổi tiếng của Robert Kennedy Duncan trong khi tôi còn là học sinh trung học tại Des Moines, Iowa, vậy nên sau một chút trì hoãn, khi tôi có thể đi học cao học, tôi lập tức quyết định đi chuyên về hóa học.

My interest in chemistry was started by reading Robert Kennedy Duncan’s popular books while a high school student in Des Moines, Iowa, so that after some delay when it was possible for me to go to college I had definitely decided to specialize in chemistry.

Wallace Carothers5 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có khoa học vì khoa học, không có nghệ thuật vì nghệ thuật. Khoa học nghệ thuật tồn tại để phục vụ xã hội, để làm con người hạnh phúc hơn, cao thượng hơn, có kiến thức phong phú hơn và có nhiều tiện nghi vật chất hơn trong đời sống...

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai đã nghiên cứu khoa học mà không đem áp dụng vào thực tế thì chẳng khác gì người ta đào mương mà không gieo trồng trên cánh đồng, hoặc gieo trồng mà không thu hoạch.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh càng muốn thúc đẩy khoa học tiến gấp, anh càng làm nó chóng tiêu vong, cũng như con gà mái kiệt lực khi anh cưỡng chế nó đẻ trứng quá mau theo một phương pháp nhân tạo.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi tiến bộ lớn trong khoa học đều bắt nguồn từ sự táo bạo trong tưởng tượng.

Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination.

John Dewey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể đo lường nó, đấy không phải là khoa học.

If you cannot measure it, then it is not science.

William Thomson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học đòi hỏi nhiều lao động, kiên trì và nhẫn nại. Các bạn hãy chiếm lĩnh khoa học với tinh thần kiên cường và hy sinh lớn lao như khi chúng ta chống ngoại xâm để bảo vệ đất nước thân yêu vậy!

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn có thể đo lường điều mình đang nói về, và thể hiện nó bằng con số, bạn hiểu biết về điều đó.

When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it.

William Thomson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể đo lường nó, bạn không thể cải thiện nó.

If you can not measure it, you can not improve it.

William Thomson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đừng ai sợ tự do tư duy thực sự. Chúng ta hãy tự do về tư tưởng và về phê bình; nhưng với tự do, chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng khoa học không đối nghịch tôn giáo, mà hỗ trợ tôn giáo.

Let nobody be afraid of true freedom of thought. Let us be free in thought and criticism; but, with freedom, we are bound to come to the conclusion that science is not antagonistic to religion, but a help to it.

William Thomson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Toán học là một ngôn ngữ trong sáng - ngôn ngữ của khoa học. Nó là độc nhất vô nhị trong các ngôn ngữ vì khả năng cho phép cách thể hiện chính xác cho mỗi ý nghĩ hay khái niệm có thể sắp xếp hệ thống.

Mathematics is pure language - the language of science. It is unique among languages in its ability to provide precise expression for every thought or concept that can be formulated in its terms.

Alfred Adler1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chừng nào con người còn được tự do để hỏi điều mình phải hỏi, tự do để nói điều mình nghĩ, tự do để nghĩ điều mình quyết chí, tự do không thể mất đi, và khoa học không thể thoái lui.

As long as men are free to ask what they must, free to say what they think, free to think what they will, freedom can never be lost and science can never regress.

Marcel Proust0 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi khoa học đã ban sắc lệnh - hãy chỉ lắng nghe và phục tùng.

When science has sent forth her fiat - it is only to hear and obey.

Jules Verne0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.